QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢ TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2023

NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BỔ NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

THÔNG BÁO VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 ( ngày đăng 9/3/2023 )

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÃI NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNGTY KIEM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƠN TỪ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY KIÊM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHỊ QUYẾT HĐQT v/v ỦY QUYỀN KÝ KẾT CÁC GIAO DỊCH GIỮA CTY VỚI NGƯỜI, TỔ CHÚC CÓ LIÊN QUAN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CTY CP DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

ĐƠN TỪ NHIỆM GIÁM ĐỐC CTY CP DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 ( ngày đăng: 28/2/2022 )

BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

ĐIỀU LỆ CTY CP DV DU LỊCH MỸ TRÀ (được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 17/11/2021)

BÃI NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM MỚI KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐƠN TỪ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM MỚI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

THÔNG BÁO TỪ NHIỆM CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

[] THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÃI NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRI

[] THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 ( ngày đăng: 7/9/2021 )

[] CONG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỪ NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[] BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

[] THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

[] BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

[] ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ 2021 (được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 30/06/2021)

[] THÔNG BÁO VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

[] THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 ( ngày đăng: 1/6/2021 )

[] THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

[] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

[] BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

[] BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

[] THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐẦU TƯ GÓP VỐN

[]THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN NĂM 2020

[] QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

[]BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

[] THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

[] THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

[] TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020